Kraften.nu frigör inneboende potential Om oss 

+46707127724

För NYA perspektiv i förändring

Kraften.nu riktar sig till ledare, och organisationer som söker sin rätta väg framåt i "det nya normala".

Programmet frigör inneboende potential hos ledare och organisationer för att med kraft, medkänsla och tydlighet kunna möta sig själva och en omvärld i förändring.

Upplever ni en ökad osäkerhet och oro kring hur ni ska kunna stärka er relevans, utveckla er verksamhet och möta era kunders föränderliga behov i "det nya normala"? Ser ni samtidigt utmaningar med att bibehålla välmående medarbetare, en balanserad arbetsbelastning och en positiv anda?  Upplever ni ett behov av att skifta perspektiv för att hitta er hållbara väg framåt? Då är Kraften.nu rätt program för er.
Är du nyfiken på att veta mer vänligen kontakta oss via formuläret eller e-post. cristian@kraften.nu alternativt tel. 0707127724.
Kontakta mig, jag vill veta mer E-post Meddelande Skicka in

Vår mission

Kraften.nu erbjuder struktur och handledning för att gå från ord till ökad självmedvetenhet och kollektiv energi vidare till synliggörande av inre handlingskraft. Till skillnad från många andra omfattande program så arbetar vi fokuserat och strukturerat med små medel för att skapa en öppen grund, synliggöra olika perspektiv samt frambringa klarhet och enkelhet. Arbetet i modulerna utmynnar i enkla och väl förankrade handlingsplaner både på individuell och organisatorisk nivå. Programmet är ett lämpligt förstadium till förändrings- och utvecklingsarbeten och när ni vill skapa en trygg förändringskultur. Vid förändring fokuserar vi alltför ofta på synliga konsekvenser snarare än rotorsaker, vilket också gör att förändringsarbeten blir fruktlösa på längre sikt. Detta leder till att rotorsaker består, flyttas runt och tar sig nya uttryck. Ett klassiskt exempel är olösta konflikter, inre såväl som mellanmänskliga.
Metod och Programmets innehåll

Metod

Programmet utgår i stor utsträckning från den välbeprövade metoden Visdomsdialog®, vilken har utvecklats under ca 40 år av organisationskonsulten Bengt Rudqvist. Visdomsdialog® som metod utgår ifrån tanken om att vi alla har en inre visdom i vilken våra egna svar finns. Samtidigt som den finns är denna visdom ofta bortglömd, undanstoppad, abstrakt och svår att förstå vid första anblick. Vi behöver därför hjälp att locka fram och formulera den på ett enkelt och begripligt sätt för vår egen och andras förståelse. Eftersom svaren finns inom oss så handlar Visdomsdialog® om att lyfta dialogen “om mig själv - med mig själv - för mig själv” med hjälp av en enkel och understödjande struktur samt handledning. Läs mer om metoden på visdomsdialog.se. Då Visdomsdialog® i huvudsak är individorienterad så har vi tagit fram detta holistiska program med kompletterande verktyg för att lyfta och sammanväva dialogen till grupp- och organisationsnivå. Arrangör av programmet är Metanoia Advisors.

Programinnehåll

Handlingskraftig individ - Modul 1 - Ett första steg i förändring är att titta inåt och öka din egen trygghet, självmedvetenhet och handlingskraft. Denna modul hjälper till nya insikter om dina djupaste frågor, önskningar och utmaningar och tar dem från hinder till möjlighet. Även om det blåser kalla vindar runt dig. Vi stannar inte vid ord utan modulen hjälper dig att gå från insikt till konkret och välgrundad handling.
Återskapande ledare - Modul 2 - Vi är alla ledare. Denna modul hjälper att utveckla ditt självledarskap likväl som ditt ledarskap i förhållande till andra. En ökad medvetenhet kring hur du ser på dig själv och vad du vill med ditt ledarskap är viktiga ingredienser för att skapa din egen utveckling och även bidra till andras. Ett återskapande ledarskap kännetecknas av empati och autenticitet samtidigt som det omfamnar förändring och transformation som naturliga inslag. Även denna modul avser att gå ifrån ord och insikter till handling som får dig och andra att växa i sitt ledarskap.
Levande organisation - Modul 3 - Hur tar vi då insikter och lärdomar från de första två modulerna och formerar dem till en kollektiv kraft som förflyttar hela gruppen/organisationen dit ni vill? Den tredje modulen tydliggör hur vi kan gå vidare från individuell medvetenhet och individuella perspektiv till en kollektiv nivå där ert gemensamma och önskade syfte blir en samlad drivkraft. Ni går ifrån att vara en samling konkurrerande superhjältar till att bli ett kraftfullt och empatiskt lag. Ett lag där alla har sin plats och där er gemensamma framgång står i centrum. De första två modulerna har redan hjälpt er som grupp att närma er varandra. Nu kopplar vi tydligare ihop medvetenhet, känsla, ledarskap och kultur med era gemensamma ambitioner och ansträngningar.
Föränderlig förändring - Modul 4 - Förutom en behaglig och energigivande smekmånad så innebär förändring också motstånd samtidigt som behoven av förändring dynamiskt förändras över tid. I dessa utmaningar är det väldigt lätt att falla tillbaka i det kända, det som har varit. Det ligger i vår natur att närma oss det vi känner till och som gör oss trygga, även om det saknar relevans där vi befinner oss just nu. Framtiden är till sin natur osäker. Självförnekelse, på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå, är tyvärr en av modern tids största farsoter och en viktig anledning till att vi idag står inför stora sociala och miljömässiga utmaningar. Denna modul fokuserar på att hantera de spänningar, motstånd och hinder som står i vägen för långsiktigt bestående förändring samt hur förhållningssättet till förändring kan utvecklas. Modulen hjälper er att vända hinder och motstånd till framgång och göra förändring till er bästa vän.

Omfattning

Kraften.nu är ett holistiskt utvecklingsprogram som kopplar ihop perspektiven individ, ledare, organisation och förändring över fyra halvdagar/moduler. Modulerna förläggs med någon eller några veckors mellanrum. Programmet inkluderar ett förberedande möte på upp till 2h samt en kortare introduktion med samtliga deltagare.

Målgrupp

Programmet riktar sig till ledare, och organisationer som söker sin  väg framåt i "det nya normala". 

Kostnad

Riktpriset är 80 000 kr + moms för 4 halvdagar i grupper upp till ca 25 personer. Vid fler än 25 personer så så anpassar vi upplägget till att passa era behov. Eventuell resa och logi tillkommer.


Programmets handledare

Cristian Sjövind är diplomerad organisationskonsult, facilitator och föreläsare med både praktiskt och akademisk bakgrund. Han har bland annat en Master i ledarskap och organisation för hållbarhet vid Malmö Universitet samt många års praktisk erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling. Cristian har de senaste 10-15 åren fokuserat mycket på att skapa förutsättningar för hållbara människor och organisationer. Detta genom att arbeta med hur det inre livet samspelar med det yttre samt de värden vi vill skapa, både som individer och som organisationer. Cristian har en tvärdisciplinär bakgrund och tar gärna in influenser från vetenskapen i form av teknik, biologi, psykologi, organisationsteori och ekologi men även filosofi är en stor inspirationskälla, både västerländsk och österländsk. Cristian driver egen verksamhet i konsultbolaget Metanoia Advisors, med fokus på att skapa relevans och hållbara förutsättningar för morgondagens ledare och organisationer.
Du kommer i kontakt med Cristian på cristian@kraften.nu eller tel. 0707127724.